PA-STEEL

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท พี.เอ. สตีล จำกัด เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่เราให้บริการ งานหล่อชิ้นส่วน เครื่องมือการเกษตร เช่น ชิ้นส่วนหางไถ,ชิ้นส่วนเครื่องจักร โรงงานน้ำตาล,ชิ้นส่วนเครื่องบ...
 more      
 
    

 About US

บริษัท พี.เอ. สตีล จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่เราคือผู้ให้บริการงานด้านการผลิตชิ้นส่วน เครื่องมือทางการเกษตร รถแทร็คเตอร์ เรือ เครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั...
   more   

     Portfolio List

ใบผาน 22” 1 รู (หนัก 8.3 ก.ก.)
...
 more   
ปิ้นตัว R
...
 more